powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprostowanie

 

Sprostowanie

do ogłoszenia i regulaminu:

OTWARTEGO KONKURSU OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Kadłubie i Zawadzkiem

 

W ogłoszeniu zmienia się zapis:

W pkt II

„Na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej (DPS Zawadzkie, DPS Kadłub) przeznacza się w 2017
kwotę 4.149.840,00 zł. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 4.149.840,00 zł rocznie. Jednakże, dotacja uzależniona będzie od liczby mieszkańców domu przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na każdy rok. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domu. Szczegółowy tryb przekazania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 198 ze zm.).

Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu – stan na dzień 31.08.2016r. – 1.518.000,00 zł– DPS Zawadzkie oraz 1.851.200,00 zł – DPS Kadłub.”

na:

„Na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej (DPS Zawadzkie, DPS Kadłub) przeznacza się w 2017
kwotę 4.149.840,00 zł. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 4.149.840,00 zł rocznie. Jednakże, dotacja uzależniona będzie od liczby mieszkańców domu przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na każdy rok. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domu. Szczegółowy tryb przekazania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 198 ze zm.).

 „Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców
 za pobyt w domu stan na dzień 31.08.2016 r. – 1.460.000,00 zł – DPS Zawadzkie oraz 1.811.200,00 zł – DPS Kadłub”.

 

W pkt V ust.7

„Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 14 listopada 2016 roku do godziny 15.30 w zamkniętych kopertach na adres”

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą. Nie otwierać do dnia 14 listopada 2016 roku”

na:

„Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 21 listopada 2016 roku do godziny 15.30 w zamkniętych kopertach na adres”

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą. Nie otwierać do dnia 21 listopada 2016 roku”

W pkt VI

„W roku 2016 zostały przeznaczone środki w wysokości 4.149.840,00 zł (stan na dzień 31.08.2016r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem oraz domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie. Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu – stan na dzień 31.08.2016r. – 1.518.000,00 zł– DPS Zawadzkie oraz 1.851.200,00 zł– DPS Kadłub”

na:

W roku 2016 zostały przeznaczone środki w wysokości 4.149.840,00 zł (stan na dzień 31.08.2016r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem oraz domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie. Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu – stan na dzień 31.08.2016r. – 1.460.000,00 zł– DPS Zawadzkie oraz
1.811.200,00 zł – DPS Kadłub”

W regulaminie zmienia się zapis:

W § 6 ust. 1

„Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich osobiście bądź za pośrednictwem poczty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, podając nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Koperty winny być oznaczone dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą. Nie otwierać do dnia 14 listopada 2016r.”

na:

„Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich osobiście bądź za pośrednictwem poczty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, podając nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Koperty winny być oznaczone dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą. Nie otwierać do dnia 21 listopada 2016r.”

Na skróty