Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225), Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Strzeleckim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.     Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku w następujących gminach:

 1. Gmina Ujazd – lokal w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 2. Gmina Kolonowskie – lokal w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39, lokal nr 11,
 3. Gmina Izbicko – lokal w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12, lokal nr 3,
 4. Gmina Leśnica – lokal w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą 15.

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się kwotę 60.725.88 zł brutto - słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100 (tj. 5.060,49 zł x 12 miesięcy).

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego  na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych  ratach, proporcjonalnie do udziału organizacji w wykonaniu zadania.

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 7 o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

V. Terminy i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2016 roku.

2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, w godzinach urzędowania lub przesyłką  listową.   Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

3.   Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

4.   Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

5.    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i prawne umocowanie osób go reprezentujących.
2)      aktualny statut organizacji, sprawozdania za rok ubiegły: finansowe i merytoryczne z prowadzonej działalności.
3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
5)      pisemne zobowiązania (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia):

a)   zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)   zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

 7)  oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

7.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8.     Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji  Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

2.   Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:

 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 2. nazwę zadania publicznego,
 3. nazwy oferentów,
 4. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 5. wysokość przyznanych środków publicznych.

Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.),
 2. proponowaną jakość wykonania zadania,
 3. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 4. dotychczasowe doświadczenie organizacji.

3. Do decyzji Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

 5. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

 6. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.  w  punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  usytuowanym na terenie Powiatu Strzeleckiego zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)    prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej według proponowanego harmonogramu:

Gmina Ujazd

lokal w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

poniedziałki
w godzinach 13:00 – 17:00

Gmina Kolonowskie

lokal w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39, lokal nr 11,

wtorki
w godzinach 11:00 – 15:00

Gmina Izbicko

lokal w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12, lokal nr 3,

poniedziałki
w godzinach 10:00 – 14:00

Gmina Leśnica

lokal w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą 15.

2 dni w tygodniu po 4 godziny - godziny do uzgodnienia uwzględniając godziny pracy LOKiR

b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c)   złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 były realizowane, na które Powiat przeznaczył 59 946,00 zł, natomiast w 2015 r. nie były realizowane.

UCHWAŁA, OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT POMOC PRAWNA.PDF

załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert, Oświadczenie oferenta.docx