powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 30.11.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 30 LISTOPADA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XXIV sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz instytucje kościelne.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/241/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny – kartą płatniczą

8. Podjęcie uchwały w sprawie:  trybu udzielania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016.

11. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

12. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

13. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

14. Sprawy bieżące

15. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Na skróty