powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego w dniu 21 października 2016 roku.

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ze zm.)
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/215/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na skróty