Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Załącznik nr 1
 
do Uchwały nr 525/2013
 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
 
z dnia 7 października 2013 roku
 
 
 
ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
 
Działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016  
 
ogłasza:
 
OTWARTY KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA POWIERZENIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:
 
 
        I.            Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem – 110 osób płci męskiej.
- Kwota dotacji: 1 925 196,00 zł
      II.            Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie – 110 osób płci męskiej.
- Kwota dotacji: 1 713 636,00 zł
 
         I.            RODZAJ ZADANIA
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej obejmująca zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, świadczenie na ich rzecz usług bytowych i opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
 
 
 
1.1 Zadanie I:
 
1.      Przedmiotem konkursu jest zadanie własne Powiatu polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o profilu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 110 osób płci męskiej – w Zawadzkiem.
2.      Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegający na świadczeniu usług winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964).
3.      Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 roku.
 
1.2    Zadanie II:
 
1.      Przedmiotem konkursu jest zadanie własne Powiatu polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o profilu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 110 osób płci męskiej – w Kadłubie.
2.      Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegający na świadczeniu usług winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964).
3.      Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 roku.
 
 
 
      II.            WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA
 
Na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej (DPS Zawadzkie, DPS Kadłub) przeznacza się w 2014 kwotę 3 638 832 zł. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 3 638 832 zł rocznie. Jednakże, dotacja uzależniona będzie od liczby mieszkańców domu przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na każdy rok. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domu. Szczegółowy tryb przekazania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 nr 80 poz. 526 z późn. zm.).   
Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu – stan na dzień 31.08.2013r. – 1 357 580,00 zł – DPS Zawadzkie oraz 1 524 680,00 zł – DPS Kadłub.
 
 
 
 
   III.            WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI
1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2.      Zarząd Powiatu Strzeleckiego po ogłoszeniu wyników konkursu ofert zawiera z wybranym oferentem umowę na powierzenie realizacji zadania określonego w pkt I. Rodzaj zadania.
3.      Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 525/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 października 2013 roku.
 
    IV.            TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 2. Zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Strzeleckiego:
 
2.1              w gminie Zawadzkie, w (wydzierżawionej na podstawie oddzielnej umowy) nieruchomości Powiatu Strzeleckiego pod adresem ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie,
2.2              w gminie Strzelce Opolskie, w (wydzierżawionej na podstawie oddzielnej umowy) nieruchomości Powiatu Strzeleckiego pod adresem ul. Zamkowa 5, 47-100 Kadłub.
 
 1. Podmiot zobowiązany jest przy wykonywaniu zadania stosować w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964).
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Jeżeli wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Podmiot obowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Przy wydatkowaniu środków dotacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).
 7. Zarząd Powiatu Strzeleckiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
a)     rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b)     podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
 1.  Zarząd Powiatu Strzeleckiego, Starosta Strzelecki lub osoby przez niego upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
a)     sposobu i warunków realizacji zadania,
b)     prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
c)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie oraz wydatkowania środków z dotacji należy sporządzić i złożyć w terminie:
a)     roczne – do 30 dni po zakończeniu roku budżetowego,
b)     miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca.
 
       V.            WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6 poz. 25) określając:
1)     Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis proponowanego działania,
2)     Informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
3)     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4)     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonywania zadania,
5)     Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6)     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7)     Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
 
 1. Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok,
3) Tekst jednolity Statutu podmiotu,
4) Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji zadania,
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym dokument potwierdzający kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie,
6) Informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
7) Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy dzierżawy nieruchomości,
8) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz wobec Urzędu Skarbowego.
5.      Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:
a)     jest niekompletna,
b)     została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu),
c)      została złożona wraz z załącznikami na innych drukach,
d)     zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych,
e)     oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
f)       zawarte w ofercie zadania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkursie.
6.      Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.      Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 4.11.2013 roku do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
 
z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na zadanie:Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą.Nie otwierać do dnia 4 listopada 2013r..
 
 
8.      Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać lub złożyć w 1 egzemplarzu.
9.      Nadesłane bądź złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
10. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
11. W przypadku ubiegania się o dotację na wsparcie realizacji obydwu zadań konkursowych należy złożyć oddzielne wnioski ofertowe na każde zadanie odrębnie wraz z wymaganymi załącznikami.
12. Oferta nie może dotyczyć zadań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź których realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.
 
    VI.            INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.
 
W roku 2013 zostały przeznaczone środki w wysokości 3 749 500,00 zł (stan na dzień 31.08.2013r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem oraz domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie. Ponadto domy pomocy społecznej uzyskują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu – stan na dzień 31.08.2013r. – 1 357 580,00 zł – DPS Zawadzkie oraz 1 524 680,00 zł – DPS Kadłub.
 
 VII.            TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
 3. Komisja dokonuje wyboru oferty na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w oparciu o następujące kryteria:
a)     merytorycznych wartości oferty, jej zbieżności z hierarchią potrzeb,
b)     kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokości środków własnych podmiotu lub udziału innych źródeł finansowania,
c)      zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,
d)     umiejętności pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez podmiot z różnych źródeł,
e)     realnych możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,
f)       proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne
g)     proponowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji,
h)     realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Komisja Konkursowa może żądać od podmiotu uczestniczącego w konkursie, uzupełnienia złożonej oferty, jeżeli nie spełnia ona warunków określonych w rozdziale V lub przedstawienia dotychczasowych informacji i wyjaśnień dotyczących złożonej oferty w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania. Nie zastosowanie się do powyższego wezwania skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Wyniki oceny ofert zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
 3. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w BIP Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 6. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.
 
 
VIII. DODATKOWE WYMAGANIA I REGULACJE KOŃCOWE.
 
 1. Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku konkursu.
 2. Z wyłonionym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa. Podpisanie umowy nastąpi we wcześniej uzgodnionym ze stroną terminie.
 3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Zarząd Powiatu może przeznaczyć dotację na inną wyłonioną w drodze konkursu ofertę lub ogłosić nowy otwarty konkurs ofert
wszystkie dokumenty dotyczące konkursu do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania