powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

 

działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XXVII/250/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2013"

 

 

 

przyznał dotacje następującym organizacjom:

 

 

 

       I.            Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji -

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

 

STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA ZE STANISZCZ WIELKICH

 

 

Tytuł zadania: „Trening czyni mistrza”

Termin realizacji zadania: 24.06 - 01.09.2013

 

W ramach zadania publicznego realizowany będzie szereg  zajęć dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe  - są to formy aktywności, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak między innymi tenis stołowy, ringo, kręgle, pływanie czy podchody. Projekt przygotowany w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Spórok
i Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Każda z organizacji zaangażowanych w projekt zajmie się przygotowaniem wybranych przez siebie zajęć. Spotkania nie będą jednorazowe. Uczestnicy projektu będą gromadzili punkty za konsekwentny udział w zajęciach, szczególnie tych, odbywających się poza miejscem zamieszkania. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży pozostających w domu w okresie wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym oraz przebywających trwale lub czasowo w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, zamieszkujących na terenie powiatu strzeleckiego. Ilość uczestników: ok. 100 osób. Zadanie to jest realizowane przez okres 2 miesięcy wakacyjnych. Łączy wypoczynek letni z rozwijaniem zainteresowań sportowych uczestników projektu. Propozycja jest bardzo rozbudowana i zróżnicowana. Sport jest połączony z zabawą. Oferta zawiera wyszczególnioną kalkulację kosztów realizacji zadania i poprawny montaż finansowy. Oferta jest zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu i spełnia wszystkie ujęte w nim formalne wytyczne.

 

Wnioskowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

 

    II.            Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -

        KWOTA DOTACJI: 4 835,00 zł

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z KADŁUBA

 

Tytuł zadania: „II Rajd Niepełnosprawnych - babie lato w kajaku”

Termin realizacji zadania: 10.06 – 31.10.2013

 

II Rajd Niepełnosprawnych "Babie Lato w kajaku” to działanie skierowane do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i ich opiekunów. Impreza ma promować rekreację, sport i aktywny wypoczynek na łonie przyrody i integrować osoby niepełnosprawne  przebywające na co dzień w placówkach specjalnych Powiatu Strzeleckiego. Każdy uczestnik będzie miał przydzielonego opiekuna (kajaki dwuosobowe). Po spływie - ognisko, konkursy sportowe, konkurs plastyczny przedstawiający wrażenia ze spływu. Zebrane prace w formie wystawy ustawionej w holu strzeleckiego starostwa. Projekt będzie realizowany przez osoby mające kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oferta skupia się na promocji modnej ostatnio i coraz lepiej rozreklamowanej atrakcji turystycznej powiatu – kajakarstwa na rzece Mała Panew. Oferta napisana rzetelnie pod względem merytorycznym. Zawiera szczegółową kalkulację kosztów realizacji zadania i interesujący montaż finansowy. Oferta jest zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu i spełnia wszystkie ujęte w nim wytyczne formalne. Ilość uczestników: 25 osób niepełnosprawnych + 15 opiekunów.

 

Wnioskowana kwota dotacji: 4 835,00 zł

 

 

 III.            Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych -

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

 

 

nie wyłoniono zwycięzcy – nie wpłynęła żadna oferta.

Na skróty