powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
 
działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr XXVII/250/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2013"
 
ogłasza:
 
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:
 
I.                   Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji.
- kwota dotacji: 5 000 zł
 
II.                Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
                                                                                                          - kwota dotacji: 5 000 zł
 
III.             Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 
w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych.
- kwota dotacji: 5 000 zł
 
 
1)      Formy realizacji zadań.
 
1.1.   W ramach zadania Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży 
z Powiatu Strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji 
będą wspierane działania skierowane do dzieci i młodzieży z Powiatu Strzeleckiego o charakterze:
 
- nie obozowych turnusów letnich dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzących z rodzin ubogich,
- wycieczek rekreacyjno – turystycznych, 
- różnych przedsięwzięć artystycznych, 
- konkursów plastycznych, technicznych,
- gier i zabaw, również plenerowych,
- edukacji poprzez zabawę,
- propagowania zdrowego stylu życia np. sport jako alternatywa dla negatywnych postaw, zachowań,
- zajęć o charakterze profilaktyki uzależnień – pogadanki, wizualizacje,
- zajęć sportowych np. nauki pływania, biegów na orientację itp.
- zajęć kulturalno – edukacyjnych np. projekcje filmowe, inscenizacje teatralne.
 
 
1.2.   W ramach zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego o charakterze:
 
- zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności od trenowanej dyscypliny sportu,
- imprez sportowo-rekreacyjnych,
- uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach regionalnych i ogólnopolskich, 
- treningów dla dzieci i młodzieży,
- turniejów, mistrzostw,
- promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.
 
 
1.3.   W ramach zadania Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 
o charakterze:
 
-         teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych – gra na instrumentach, śpiew, taniec, nauka nut,
-         koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym,
-         spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną,
-         konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki,
-         przedstawień i zajęć teatralnych,
-         organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich.
 
 
2)     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
 
2.1. Na realizację powyższych zadań przeznacza się sumarycznie kwotę 15 000 zł zgodnie 
z Uchwałą Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013. Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować niższym kosztem nakładów finansowych bądź w przypadku innych ważnych przyczyn związanych z koniecznością pomniejszenia wydatków ponoszonych z budżetu powiatu na zadania publiczne, a niemożliwych do stwierdzenia w trakcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
2.3. Wnioskowana w ofercie kwota dotacji nie może być wyższa od ogłoszonej w otwartym konkursie ofert na dane zadanie.
 
3)     Zasady przyznawania dotacji.
 
3.1. W przypadku wyboru ofert, zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadania.
3.2. Dotacja zostanie przekazana oferentom, którzy wykażą w ofercie największą zgodność        proponowanego zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.
3.3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego 
na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji.
3.4 W wyniku realizacji zadania wartość zadeklarowanego finansowego wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu do deklarowanej kwoty w ofercie.
3.5 Dotacja będzie przekazana zgodnie z trybem określonym w podpisanej umowie.
3.6. Dotacja może zostać przyznana jedynie podmiotowi wymienionemu w Ustawie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), jeśli jego cele statutowe obejmują działalność w zakresie zadania, o którego wsparcie się ubiega. 
3.7. Niewykorzystane dotacje należy zwrócić na rachunek bankowy Starostwa Strzeleckiego do 14 dni po upływie terminu realizacji zadania objętego podpisaną umową. Od kwot niewykorzystanych dotacji i nie zwróconych w/w terminie będą naliczane odsetki 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego 
po terminie zwrotu określonego w umowie.
3.8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zadania w stosunku do warunków zawartych w umowie zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym zadania, np.: wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, wydatkowanie niegospodarne i nieuzasadnione bądź samowolne zmiany w zakresie programowym, Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do wstrzymania finansowania zadania i wystąpienia o zwrot dotacji wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe.
3.9. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione przed podpisaniem umowy nie są przedmiotem dotacji.
3.10. Koszty pokrywane z dotacji:
a)      materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne,
b)      wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, warsztaty, honoraria artystyczne i naukowe,
c)      wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,
d)      obsługa finansowa zadania – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
e)      koszty utrzymania biura podmiotu poniesione podczas realizacji zadania, tj. czynsz, media, telefon – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
f)       koszt najmu obiektów i sprzętu w celu przeprowadzenia zadania,
g)      zakup materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia zadania do 10 % przyznanej dotacji,
h)      nagrody w konkursach. 
 
4)     Warunki i termin realizacji zadań.
 
4.1. Dotacja będzie przyznana na zadania rozpoczynające się nie wcześniej niż 10 maja 2013 roku.
4.2. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2012 r.
4.3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych upływa 
w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartej w umowie.
4.4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.
 
5)     Warunki, termin składania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.
 
5.1. Oferty należy przygotować nas drukach zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5.2. Wzór oferty oraz wzór umowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu w dziale NGO www.powiatstrzelecki.pl 
5.3. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, której wzór dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu w dziale NGO www.powiatstrzelecki.pl Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2013 r. do godziny 15:30.
5.4. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:
 
-          jest niekompletna,
-          została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu),
-          została złożona wraz z załącznikami na innych drukach,
-          zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych,
-          oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
-          zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkursie.
 
5.5. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie.
5.6. Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
 
z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na zadanie:Należy wskazać tytuł zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą.Nie otwierać do dnia 9 kwietnia 2013.
 
5.7. Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać lub złożyć w 1 egzemplarzu.
5.8. Nadesłane bądź złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
5.9. Wraz z ofertą należy przesłać następujące załączniki (oryginał lub kopia potwierdzona 
„za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji):
 
a)      kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b)      statut podmiotu,
c)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 (bilans, rachunek wyników/ zysków i strat, informacje dodatkowe), a w przypadku ich braku - sprawozdania za rok 2011 wraz z zaświadczeniem o złożeniu sprawozdań za rok 2012 – w przypadku otrzymania dotacji, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zaś w przypadku, gdy rok bilansowy danej organizacji nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym dopuszczalne jest złożenie zatwierdzonego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011 rok, 
a w przypadku otrzymania dotacji, w późniejszym terminie należy uzupełnić ofertę 
o aktualne, zatwierdzone sprawozdania za rok 2012,
d)      umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
e)      ewentualne rekomendacje.
 
 
5.10. W przypadku ubiegania się o dotację na wsparcie realizacji kilku zadań konkursowych należy złożyć oddzielne wnioski ofertowe na każde zadanie odrębnie wraz z wymaganymi załącznikami.
5.11. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź których realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.
5.12.W ofercie należy wskazać termin związania ofertą, który nie może być krótszy niż do dnia rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oferenta.
 
6)     Kryteria stosowane przy wyborze oferty.
 
6.1.   Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane w szczególności następujące kryteria:
 
-          zgodność merytoryczna oferty ze wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu:
-          zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat strzelecki, a określonymi szczegółowo w „Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013” dostępny na stronie www.powiatstrzelecki.pl w dziale NGO
-          montaż finansowy zadania,
-          atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania,
-          program profilaktyczny – jeśli dotyczy,
-          posiadane zasoby osobowe adekwatne do proponowanego zadania,
-          zagwarantowane zasoby lokalowe i rzeczowe adekwatne do proponowanego zadania,
-          zaproponowana różnorodność form realizacji zadania,
-          liczba beneficjentów docelowych zadania,
-          efekty realizacji zadania i ich mierzalność,
-          dotychczasowe projekty zrealizowane w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania,
-          powiązanie wyboru grupy docelowej z zadaniami własnymi powiatu wskazanymi
w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
-          struktura odbiorców i wyjaśnienie celowości jej doboru,
-          doświadczenie w realizacji zadań analogicznych.
 
7)     Informacja o wysokości dotacji przyznanych w roku 2012.
 
 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ NAZWA ORGANIZACJI, KTÓRA OTRZYMAŁA DOTACJĘ
KWOTA DOTACJI
Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji –
 
STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE
 
 
6 000,00 zł
Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego –
 
AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ ZAWADZKIE
 
6 000,00 zł
Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych –
 
STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA
 
 
 
3 000,00 zł
Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji – mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego –
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
 
 
 
4 000,00 zł
Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki –
 
KLUB KARATE "NIDAN" Z ZAWADZKIEGO
 
2 000,00 zł
Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architektonicznego i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy –
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
 
 
3 393,00 zł
Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna – zwiększenie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środowisku, zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją –
 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
 
 
 
4 997,00 zł
 
OGÓŁEM DOTACJE
 
29 390,00 zł
 
 
 
8. Dodatkowe wymagania i regulacje końcowe.
 
8.1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego i wywieszone w siedzibie starostwa nie później niż do dnia 15 maja 2013 r.
8.2. Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku konkursu. 
Z dotowanym zostanie podpisana stosowna umowa.
8.3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
8.4. Podpisanie umowy nastąpi we wcześniej uzgodnionym ze stroną terminie.
8.5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Zarząd Powiatu może przeznaczyć dotację na inną wyłonioną w drodze konkursu ofertę lub ogłosić nowy otwarty konkurs ofert.
8.6. Szczegółowych informacji w zakresie interpretacji postanowień konkursu udziela: Zespół ds. Promocji Powiatu, nr tel. 77 4401 713, pok. 310. 
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Na skróty