powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NGO - PRZEPISY

Poniżej do pobrania pliki z ustawami i przepisami dotyczącami sfery Dużo praktycznych uwag i interepretacji prawnych znajdziecie na stronie www.pozytek.gov.pl W załącznikach m.in. nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)

W świetle art. 24 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 zmienianej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 tej ustawy w brzmieniu nadanym  nowelizacją. Przytoczony powyżej  przepis przejściowy oznacza, że w przypadku ogłaszania konkursów po 12 marca (tj. po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 stycznia 2010 r.), natomiast przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, stosuje się wzory zawarte w obowiązującym obecnie rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

            Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku gdy oferta realizacji zadania publicznego złożona została na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu z  dnia 27 grudnia 2005 r., to umowa o realizację takiego zadania i sprawozdanie z jego wykonania również powinny zostać sporządzone na podstawie dotychczasowego rozporządzenia.

(przedruk ze strony www.pozytek.gov.pl)

Na skróty