powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE OPP

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości.

W przypadku podmiotów, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, istniał obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2004 i przekazania go ministrowi do dnia 31 marca 2005 r. z zastrzeżeniem tych organizacji, których rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Wówczas taki obowiązek należy wypełnić w okresie ww. trzech miesięcy od końca roku obrotowego.

Jednocześnie, informujemy, że zarówno organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do końca 2005 r., jak i te, które nadal posiadają ten status, mają obowiązek złożenia Ministrowi Pracy i Polityki Społeczej sprawozdania merytorycznego i finsowego za 2005 r. w analogicznych terminach, tj. zasadniczo do 31 marca 2006 r.

Sprawozdania prosimy przesyłać na adres:
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
            Departament Pożytku Publicznego
            Ul. Nowogrodzka 1/3
            00-513 Warszawa            

Z dopiskiem "SPRAWOZDANIA OPP ZA ROK ... "

 

Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdania merytorycznego ze swej działalności (ust. 1) oraz obowiązek sporządzania i ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego(ust. 2).

1. Sprawozdanie merytoryczne

  • Sporządzanie:

Do zakresu sprawozdań merytorycznych z działalności stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje tj. przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

  • Udostępnianie do publicznej wiadomości:

Jednakże powyższe przepisy nie wskazują sposobu udostępniania do publicznej wiadomości sprawozdania. W związku z tym, można przyjąć, że podaniem do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty może być np. publikacja sprawozdania w internecie, wydrukowanie sprawozdania, ale pod warunkiem dostępności wydruku dla zainteresowanych podmiotów, zamieszczenie sprawozdania w prasie lub umieszczenie go w siedzibie podmiotu w miejscu ogólnie dostępnym.

Istnieje również możliwość realizacji obowiązku upubliczniania sprawozdań merytorycznych poprzez zamieszczenie ich na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej w części tematycznej „Organizacje pozarządowe” w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

2. Sprawozdanie finansowe

  • Sporządzanie:

Zakres sprawozdania finansowego dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą został określony w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), natomiast dla organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalność gospodarczą w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

  • Ogłaszanie:

Dotychczas organizacja pożytku publicznego miała obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski B”, w terminie wynikającym z art. 70 ustawy o rachunkowości, tj. w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia.

W związku z ustaleniami powziętymi przez Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Polityki Społecznej oraz Centrum Obsługi KPRM na spotkaniu, które odbyło się w dniu 6 lipca 2005 r., organizacje pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny ogłaszać sprawozdania finansowe na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej w części tematycznej „Organizacje pozarządowe”, a nie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

 

 

Od 20 grudnia 2005 r. publikacja sprawozdań finansowych przez wszystkie organizacje pożytku publicznego jest możliwa poprzez stronę >> . Zamieszczenie plików sprawozdań w baziehttp://bopp.pozytek.gov.pl >> jest nieodpłatne, czyli nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez opp żadnych dodatkowych opłat. Ponadto, organizacje pożytku publicznego mają możliwość umieszczenia fakultatywnie, również swoich sprawozdań merytorycznych za poszczególne lata.

 

Jednakże, obowiązek publikacji sprawozdania finansowego w internetowej bazie, dotyczy jedynie organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą, ale nie spełniających warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Art. 64 ust. 1 pkt 4 stanowi:

Ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EURO,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EURO.

Natomiast, w stosunku do organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność gospodarczą i spełniających co najmniej dwa spośród trzech wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości warunków, spoczywa obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w „Monitorze Polskim B” oraz zastosowanie mają przepisy § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” (Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1216 ze zm.).

(przedruk ze strony www.pozytek.gov.pl)

Na skróty