powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury i sztuki.

Termin składania ofert: 19.01.2017 r.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań:

1. W ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://bip.opolskie.pl/2016/12/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewodztwa-opolski/

 

Na skróty