powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja Rady Powiatu - 26.04.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego :

          a.stwierdzenie prawomocności obrad

          b.przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

          c.przyjęcie protokołu z XXIX sesji

2

Informacja o pracy Zarządu.

3

Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich za rok 2015 r.

4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2015

5

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”

6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020”

7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/267/16 Rady powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

8

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica

9

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Ujazd w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 go Maja w Ujeździe”

10

Podjecie uchwały w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych

11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020

12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

13

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

14

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

15

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

16

Sprawy bieżące.

17

Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty