powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 31.05.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 31 MAJA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego :

a)stwierdzenie prawomocności obrad

b)przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c)przyjęcie protokołu z XXX sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu.

 

3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

 

4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2015 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez jednostkę prowadzącą warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2015 roku.

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

 

9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

 

10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

 

12

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/16/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku.

 

14

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

 

15

Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych.

 

16

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

17

Sprawy bieżące.

 

18

Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty