Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZA WYBITNE, NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Zasady przyznawania nagród określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658)

Minister przyznaje nagrody w dwóch kategoriach:

1) indywidualnej - pracownikom socjalnym;

2) zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.