powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 26.07.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 26 LIPCA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XXXII sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu.

 

3

Sytuacja w służbie zdrowia – prowadzenie polityki informacyjnej przez szpital oraz obsługi pacjenta; realizacja zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych.

 

4

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

 

5

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/318/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

8

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego powiatu.

 

9

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

 

10

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

 

12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

14

Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

15

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

 

16

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 

17

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

18

Sprawy bieżące.

 

19

Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

 

 

 

 

Na skróty