powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 27.09.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

           W DNIU 27 WRZEŚNIA 2017 R. GODZ. 13.00

 

 

1

Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XXXIII sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem powiatu strzeleckiego

 

4

Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w powiecie strzeleckim

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

 

8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 

9

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu

 

10

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/276/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2017 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Sulęczyno

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Cisek

 

14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020

 

15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

16

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

17

Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

 

18

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

19

Sprawy bieżące

 

20

Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Na skróty