powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Projekt Powiatu Strzeleckiego pn.: ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny" otrzymał dofinansowanie unijne!

24 października 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‑2020. Na liście dofinansowanych projektów znalazł się projekt Powiatu Strzeleckiego pn.: ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”. Całkowita wartość projektu wynosi 12 348 624,72 zł, w tym wartość dofinansowania 8 533 602,43 zł. Inwestycja jest częścią projektu partnerskiego planowanego do realizacji wraz z Gminą Leśnica. Celem projektu jest zwiększenie świadomości edukacyjnej, a także kulturowej i patriotycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez przywrócenie do życia zabytków będących własnością Skarbu Państwa tj. Pomnika Czynu Powstańczego i amfiteatru w Górze Św. Anny.

 

Zakres prac objętych projektem inwestycyjnym obejmuje remont pylonu masztowego, remont i przebudowę dolnego kręgu amfiteatru wraz ze sceną z zachowaniem górnego kręgu amfiteatru i zabezpieczeniem skały, remont schodów terenowych, remont i przebudowę nawierzchni pieszych, budowę małej architektury. Ponadto planuje się remont Pomnika Czynu Powstańczego, przebudowę nawierzchni pieszych i jezdnych, remont i przebudowę murów oporowych i schodów, budowę balustrad, małej architektury, a także remont i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remont oraz budowę sieci oświetlenia i iluminacji.

Na skróty