Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018 r.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2030) oraz Uchwały Nr XXXV/348/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"

przyznał dotację

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku -prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie


Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
Kwota przyznanej dotacji: 60 725,88 brutto