powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 21 marca 2018 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej wybudowanymi w 1949 roku : dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1219,35 mi  trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej  2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek : 416/1, 416/7 i 370/2  o łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a działka nr  370/2 wraz  z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren układu komunikacyjnego, ulica Opolska.

Gmina Zawadzkie przystąpiła do prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz, jako przeznaczenie uzupełniające, tereny zabudowy jednorodzinnej.  Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.

Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony. 

Cena wywoławcza nieruchomości –  911 855,00 zł.

Minimalne postąpienie ceny – 9 120,00 zł.

Wadium  (płatne w pieniądzu) -  46 000,00 zł. 

Wadium należy wpłacić do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 12oo, na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740. Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego http://www.powiatstrzelecki.pl. w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawadzkie 1.jpeg

Zawadzkie 2.jpeg

Zawadzkie 3.jpeg

Zawadzkie 4.jpeg

Zawadzkie 5.jpeg

 

 

 

 

Na skróty