powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych

Od dnia 18 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. 
Zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale także za zgodą właściciela/posiadacza/kierownika urzędu w restauracjach, zakładach pracy itp.). Można organizować zbiórki na 34 cele określone w art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalność na rzecz mniejszości narodowych, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; ekologię) oraz na cele religijne.
Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych są:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale też np. partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców; nie będzie można jej zorganizować jako stowarzyszenie zwykłe, ale takie stowarzyszenie może powołać komitet społeczny;
• podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli tzw. organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie socjalne;
• minimum 3-osobowe komitety społeczne powołane przez osoby fizyczne w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (do tej pory ilość osób w komitecie nie była określona, ale zwyczajowo przyjmowano, że powinno ich być min. 6).
Chętni do zorganizowania zbiórki publicznej musza dokonać jej zgłoszenia do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na portalu internetowym http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index, a następnie za jego pośrednictwem sprawozdawać się z wykorzystania zebranych datków.

Na skróty