powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE Z OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

1 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756).

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że znowelizowane przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 ze zm.), zakładają, że samorządy lokalne mają możliwość otrzymania z Funduszu Dopłat, zasilanego z budżetu państwa, finansowego wsparcia w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lub kupnie połączonym z remontem, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajduje się byłe mieszkanie zakładowe.

Przez byłe mieszkania zakładowe należy rozumieć mieszkania stanowiące przed

dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych,

w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze

zm.). Tym samym regulacja nie dotyczy mieszkań, które obecnie stanowią mienie

przedsiębiorstw państwowych.

Nowelizacja wprowadziła więc podniesienie finansowego wsparciao 20 pkt procentowych w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Finansowe wsparcie będzie udzielane pod warunkiem, że lokatorami tych mieszkań

będą:

1) osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa

państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem

dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach

publicznych,

2) zstępni, wstępni, małżonek najemcy, osoby przysposabiające i przysposobione oraz

osoby, które pozostawały z najemcą w faktycznym wspólnym pożyciu, zamieszkujące

w chwili śmierci z najemcą, którzy wstąpili w stosunek najmu po śmierci osób

wskazanych w pkt 1.

Ponadto ww. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza wyjątek od przepisów

dotyczących zbycia lub zmiany przeznaczenia sposobu zakupionego przy udziale

finansowego wsparcia, zgodnie z którym jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie

zakładowe lub budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi, zakaz zbywania lokali

mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy nie będzie obowiązywał. Tym samym lokale

wykupione przez gminy od obecnych właścicieli będą mogły zostać sprzedane lokatorom

tych mieszkań z bonifikatą – z zastrzeżeniem, że bonifikata ta nie może być niższa od kwoty

finansowego wsparcia udzielanego gminie z Funduszu Dopłat.

Na skróty