powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 30 maja 2018 r. godz. 13.00

 

1.

Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji
2.

Informacja o pracy Zarządu

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 

 1.  

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2017 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat – Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu oraz oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2017r.

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do podziału województwa opolskiego na pięć okręgów

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 1.  

Sprawy bieżące

 1.  

Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty