Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 25 lipca 2018 r. godz. 13.00

 

 1. 1

Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

2

 • Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z XLIII sesji

 

 1. 3

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Sytuacja w służbie zdrowia – prowadzenie polityki informacyjnej przez szpital oraz obsługi pacjenta; realizacja zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

 1. 5

Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych Radnych i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

 

 1.  

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu.

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego