powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Sesja rady Powiatu Strzeleckiego

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 26 września 2018 r. godz. 13.00

 

 1. 1

Otwarcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

2

 • Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z XLIV sesji

 

 1. 3

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Strzeleckiego.

 

 1.  

Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych

 

 1. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego samorządowej instytucji, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2022

 

 1.  

Podjęcie uchwały uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XXXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/362/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica

 

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

Na skróty