powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

UWAGA!

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. Pozycja 1716).
Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę (hipoteka).
Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :

1)  60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym następuje przekształcenie

2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu

3)   40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu

4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu

5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu

6)   10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Na skróty