powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

w dniu 19.12.2018 r. godz. 13⁰⁰

 

III Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
 5. Informacja o pracy Zarządu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2019
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/270/2002 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: desygnowania delegata Rady Powiatu Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego
 13. Podjęcie uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018”
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 – 2022”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania radnych Rady Powiatu Strzeleckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2017-2020
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2018 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2019
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
 25. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 -2022
 27. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu
 28. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
 29. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
 30. Sprawy bieżące
 31. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty