powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Strzeleckiego

 

W dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się czwarty przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów Śląskich, gruntowej, oznaczonej numerem działki 5049/18 o powierzchni 0,0480 ha, arkusz mapy 15. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy usługowej, symbol U21.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046595/9, bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości –  35.055,00 zł brutto

Wadium  (płatne w pieniądzu) -  1.800,00 zł brutto. 

Minimalne postąpienie ceny – 360,00 zł brutto

Wadium należy wpłacić do dnia 11 kwietnia 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 111, tel. nr 77 440-17-44.

 

Na skróty