powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 17 czerwca 2019 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 7MN.

Nieruchomości są  wpisane w księdze wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń.

l.p.

nr działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wadium

brutto

minimalne postąpienie ceny

brutto

godzina rozpoczęcia przetargu

1.

1227/6

0,0897 ha

29.502 zł

1.500 zł

300 zł

9.00

2.

1227/7

0,0989 ha

30.500 zł

1.600 zł

310 zł

9.30

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 13 czerwca 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 111, tel. nr 77 440-17-44.

 

Na skróty