powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 24.04.2019 r. godz. 13.00

  Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego  w dniu 24.04.2019 r. godz. 13.00
 
VII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO 24.04.2019r.
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR w 2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2018. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie „ Oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2018 „ 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/38/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: Wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich   
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Gminy Izbicko 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prarłata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022. 
16. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.       
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków Radnych.
19. Sprawy bieżące.       
20. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
 
 

Na skróty