powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015r. przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, po ich zmianie od 31-12-2016r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz.277 ze zm.) przewiduje jednoczesne podleganie ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach powszechnym i rolniczym.

Na mocy tego przepisu ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegają rolnicy
i domownicy, pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu:

- wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.

Warunkiem zawartym w art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest:

- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

- nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres ( w okresie do dnia 30 grudnia 2016r., tj do nowelizacji przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązywała kwota przychodu odpowiadająca połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione warunki art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, gdyż może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy
w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego w okresie zamkniętym w trakcie nadal wykonywanej umowy zlecenia, z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą , którzy dodatkowo podejmują aktywności, których dotyczy art.5b ustawy, mogą kontynuować podleganie temu ubezpieczeniu, o ile spełniają warunki, o których mowa w art.5a i 5b ustawy.

Limit przychodu, o którym mowa w art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na 2019r. wynosi 2.250 zł ( Dz.U. z 2018r. poz.1794).

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUSw Opolu

Na skróty