powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Poświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych

W związku z przystąpieniem Polski w dniu 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej
i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę. Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer świadczenia.  

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem - na formularzu ˝Poświadczenie zamieszkania”- istnienia dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenia takiego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń tegoż emeryta lub rencisty może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego (przepis ten dotyczy osób zamieszkałych w Polsce).

Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może być potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Państwie zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby upoważnione do świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku (w każdym roku kalendarzowym) odpowiedni formularz – „Poświadczenie zamieszkania”, który po wypełnieniu i potwierdzeniu własnoręczności podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym w piśmie przewodnim.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przedłoży podpisanego oświadczenia stwierdzającego dalsze istnienie prawa do świadczeń, organ rentowy wstrzyma wypłatę świadczenia. W myśl art. 134 ust. 1 pkt.2 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ wydał decyzję
o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Na skróty