Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Strzeleckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy z terenu powiatu strzeleckiego.

Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej powiatu na wystąpienie zagrożeń, a w szczególności określenie:

1. Potencjalnych rodzajów zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie powiatu, 
2. w tym dotyczących infrastruktury krytycznej bądź tzw. lokalnej infrastruktury krytycznej.
3. Obowiązków uczestnikom zarządzania kryzysowego (zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności) z terenu powiatu, dotyczących wykonania właściwych zadań, w odpowiednim miejscu i czasie – gdy wymaga tego sytuacja.
4. Zależności kierowania i współdziałania pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego.
5. Sposobów ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przez zagrożeniami.
6. Działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
7. Personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych 
8. w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które możliwe są do wykorzystania podczas działań ratowniczych.

Treść planu odniesiono do określonych zagrożeń, będących następstwem:

1. Działania sił przyrody.
2. Katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka.
3. Zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja może być skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów administracji publicznej oraz specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji pozarządowych.

Plan ma zastosowanie w każdej fazie zarządzania kryzysowego: 

1. Zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
2. Przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli.
3. Reagowania w przypadku ich wystąpienia.
4. Usuwania ich skutków i odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej.

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO do pobrania:

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2016 net.pdf

PDFPOWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2022 NET.pdf (4,95MB)