Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do nagród.

 

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej powinien zawierać:

1) dane o kandydacie:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,

c) stanowisko lub funkcję,

d) numer telefonu oraz faksu;

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) uzasadnienie wniosku.

 

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej powinien zawierać:

1) dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:

a) nazwę jednostki lub podmiotu i adres,

b) numer telefonu i faksu;

/

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) uzasadnienie wniosku.

 

Ponadto do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:

1) opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

2) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

3) co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

 

Wnioski o nagrody specjalne spełniające warunki określone w § 4 i 5 rozporządzenia wnosi się do wojewody w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Proszę o przesyłanie kompletnej dokumentacji do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Opolu.