powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020”

Od 11 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w jednostkach samorządu terytorialnego objętego projektem:
- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
- Urząd Gminy Bierawa: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa;
- Urząd Gminy Cisek: ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek;
- Urząd Gminy Pawłowiczki: Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki,
- Urząd Gminy Polska Cerekiew: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew;
- Urząd Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;
- Urząd Gminy Jemielnica: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;
- Urząd Miejski Leśnica: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
- Urząd Miejski Strzelce Opolskie: Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
- Urząd Gminy Ujazd: ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
- Urząd Miejski Zawadzkie: ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie 

oraz na stronie internetowej www.subregionkk.pl. 

Poza projektami dokumentów wraz z oceną oddziaływana na środowisko na stronie www.subregionkk.pl znajdą Państwo formularze konsultacyjne, które ułatwią składanie uwag i wniosków do opracowywanych projektów. 
Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie można składać do 4 stycznia 2015 r. bezpośrednio
w jednym z biur podawczych w/w j.s.t, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania poszczególnych samorządów bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej:konsultacje@deltapartner.org.pl. 
Pragniemy również poinformować, że oba projekty dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).

Na skróty