powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 26 czerwca 2019 r. godz. 13.00


1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Debata drogowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Strzeleckiego
12. Podjęcie Uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Zdzieszowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
16. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
19. Sprawy bieżące
20. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty