powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki

Matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki

Emerytury dla matek nadal budzą wiele wątpliwości. Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich dodatkowych przychodach. Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i dodatkowo zapłacić odsetki.

Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego dochodu osobom, które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły zatrudnienia bądź z niego zrezygnowały. W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury.

Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego celem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej mam, które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu dzieci jest świadczeniem nieskładkowym. Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania. Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości co najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał, że pozwala to na utrzymanie się takiej osobie.

Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubiegającą się
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ona niezbędne środki utrzymania się. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, natomiast jeśli ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do niego również ustanie i KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie uzyskania dochodu.

Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są dochody z pracy
i z prowadzonej działalności gospodarczej, renty wpłacone osobom represjonowanym
i członkom ich rodzin, emerytury i renty zagraniczne, należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.

Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, a od pobranych kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

 

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

Na skróty