powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2019

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2019

 

1.Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5.Informacja o pracy Zarządu.
6.Zapoznanie się ze stanem bieżącym w związku z realizacją zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym.
7.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu.
8.Sprawozdania za rok 2018 z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn –Koźle.
9.Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
10.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie współdziałania
Pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Gogolin w zakresie transportu zbiorowego.
11.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie poparcia Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: sytuacji szpitali powiatowych.
12.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
13.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica.
14.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia w Statucie Powiatu Strzeleckiego.
16.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
17.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.
18.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.
21.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
23.Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
24.Sprawy bieżące.
25.Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty