powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 31.07.2019

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 31 lipca 2019 r. godz. 13.00

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Zapoznanie się ze stanem bieżącym w związku z realizacją zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu.
8. Sprawozdania za rok 2018 z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn –Koźle.
9. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie współdziałania pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Gogolin w zakresie transportu zbiorowego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie poparcia Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: sytuacji szpitali powiatowych.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: udzielenia
z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia w Statucie Powiatu Strzeleckiego.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.
18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
23. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
24. Sprawy bieżące.
25. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty