powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Przetarg Ustny Nieograniczony

PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław
Tel.: +48 71 717 33 64
Fax: +48 71 717 54 09
e-mail: sekretariat.knwr@pkp.pl
PKP S.A.
ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:
nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 25 w Staniszczach Wielkich, gmina Kolonowskie, powiat Strzelecki, woj. opolskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 445/3, AM-3 o pow. 0,5808 ha, obręb 0077, Staniszcze Wielkie wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 000,00 zł netto
Wadium: 21 200,00 zł Postąpienie 2 200,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 342a.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem NR. POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/550/2019 w terminie do dnia 06.09.2019r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231).
Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A.
Jeżeli przy sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej niższej lub równej równowartości w złotych kwoty 50 tys. Euro, przyjęta lub uzyskana w wyniku przetargu cena sprzedaży przekroczy równowartość w złotych 50 tys. Euro na zbycie tej nieruchomości wymagane będzie uzyskanie zgody Zarządu PKP S.A. oraz ministra właściwego ds. transportu.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży we Wrocławiu, tel. 71/ 717-53-80.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Na skróty