powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz art. 32 ust.1  z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uznaje za celową realizację zadania pn. „Koncert powiatowy –  prezentacja kultury i sztuki mniejszości niemieckiej powiatu strzeleckiego” przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim i zamieszcza przedmiotową ofertę / skan/ do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2019 r. w formie pisemnej w Zespole ds. Promocji Powiatu pok. 310 (III piętro Strzeleckiego Starostwa Powiatowego, ul. Jordanowska 2) lub drogą elektroniczną na adres: pp@powiatstrzelecki.pl

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 03.09.2019

 

 

 

Na skróty