Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga

Brak opisu obrazka
Warszawa, dnia 14 listopada 2014
Ustawa 
Z dnia 10 października 2014 roku
O zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Art. W ustawie z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. 
Art. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.