powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem

 

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

 

Działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały
Nr IX/100/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”

 

ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA POWIERZENIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

I. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem – 110 osób płci męskiej.
- Kwota dotacji: 2.298.900,00 zł

II. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie – 110 osób płci męskiej.
- Kwota dotacji: 2.151.360,00 zł

 


Treść całego ogłoszenia wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych do pobrania poniżej oraz na stronie:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/3092/266/ogloszenie-zarzadu-powiatu-strzeleckiego-o-otwartym-konkursie-ofert-na-prowadzenie-dps-w-kadlubie-i-dps-w-zawadzkiem.html

 

PDF7. Informacja dodatkowa - Zawadzkie.pdf
PDF6. Informacja dodatkowa - Kadłub.pdf
PDF5. Projekt umowy dzierżawy - Zawadzkie.pdf
PDF4. Projekt umowy dzierżawy - Kadłub.pdf
PDF3. Regulamin konkursu.pdf
PDF2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf
PDF1. Uchwała Zarządu Powiatu Strzeleckiego.pdf
 

Na skróty