powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

Starosta Strzelecki zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powicie Strzeleckim w 2020 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 15 listopada  2019 r. na:

adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie,

faxem: 77 440 17 01,

e-mailem: monika.przowska@powiatstrzelecki.pl, starostwo@powiatstrzelecki.pl

Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Strzeleckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (52,00KB)

Na skróty