powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 listopada 2019 r. godz. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 27 listopada 2019 r. godz. 13.00


1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i z filią w Leśnicy oraz domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Strzeleckiego - DPS w Zawadzkiem i DPS w Kadłubie.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w Powiecie oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku.
10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/64/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez PowiatStrzelecki, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

Na skróty