powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. zmian, dotyczących rejestracji pojazdów, w Wydziale Komunikacji i Transportu odnotowuje się znacznie zwiększoną liczba klientów, przez co czas oczekiwania na załatwienie sprawy również się wydłuża.
Wszystkie możliwości techniczne i kadrowe są do dyspozycji klientów, nie mniej należy brać pod uwagę dłuższy czas oczekiwania w kolejce lub przy zapisach na listę klientów.

Przypominamy również, że istnieje możliwość złożenia kompletu dokumentów do rejestracji lub o zbyciu pojazdu za potwierdzeniem  w informacji Starostwa.

Główne zmiany to:

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990,z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

art. 71 ust.7 brzmienie dotychczasowe:

„Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”
 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw  Dz.U.2019.1579

art. 140mb. Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

-           podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.;

Kary pieniężne nakłada starosta

Na skróty