powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020r.

ROK 2020:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

 

W 2020 roku w Powiecie Strzeleckim  będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: starostwo@powiatstrzelcki.pl;

osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

Harmonogram:
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf (261,51KB)
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.pdf (207,02KB)
PDFKarta informacyjna -Nieodpłatna Mediacja.pdf (182,91KB)
PDFKarta informacyjna - Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem .pdf (272,72KB)
PDFHarmonogram na 2020 rok z podziałem na dni.pdf (142,38KB)


Załączone dokumenty:
PDFOświadczenie.pdf (123,50KB)
PDFKlauzula RODO - dla petentów.pdf (96,72KB)
__________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które  zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są złożyć staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.


PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf (13,89KB)

Powyższe oświadczenie winno zostać przesłane staroście na adres: starostwo@powiatstrzelecki.pl wraz z informacją zawierającą Państwa dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Państwem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dane kontaktowe winny obejmować:
1.      imię i nazwisko,
2.      adres zamieszkania ( celem stwierdzenia właściwości miejscowej Starosty Strzeleckiego ),
3.      numer telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowaw ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

W tym celu prosimy o dokonanie zgłoszenia:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 77 440 17 50 / 77 440 17 97
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie. 

W przypadku zgłoszenia telefonicznego osoba winna dosłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub listowanie oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2.

PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf (13,89KB)
 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POZA PUNKTEM LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję, iż w/w osoby mają możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielnej nieodpłatnej pomocy prawnej:
- telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl,
- listowanie pod adresem: Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny, ul. Jordanowska 2,
  47 -100 Strzelce Opolskie.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

Na skróty