Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019, poz. 1396 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

informuje

o przystąpieniu do opracowania:

projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.

Obowiązek opracowania nowego programu ochrony powietrza wynika z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211). Podstawą do opracowania programu ochrony powietrza jest "Roczna oceny jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018", wykonana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Z ww. oceny wynika konieczność opracowania programu ochrony powietrza: 1/ dla strefy opolskiej z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych stężeń: 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu; 2/ dla strefy miasto Opole z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych: 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Program ochrony powietrza stanowi podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na Opolszczyźnie, a władze województwa pragną włączyć interesariuszy programu ochrony powietrza w proces przygotowania dokumentu już na początkowym etapie.

Od 14 stycznia 2020 r. we wszystkich powiatach będą się odbywały spotkania konsultacyjne celem zebrania potrzeb/uwag/wniosków mieszkańców odnośnie opracowania „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz z harmonogramem spotkań, które wyłożone są do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 5 lutego 2020 r.:

- w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczony na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

- ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30) oraz na spotkaniach organizowanych we wszystkich powiatach,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Jednocześnie Zarząd Województwa Opolskiego informuje, że po opracowaniu projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, jej treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości również w postaci ogłoszenia.