Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.

Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  może być objęty rolnik prowadzący działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, pracujący
w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło jego utrzymania oraz  rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem, że ww. osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy).

Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia wniosku.

Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę na terminowość opłacania składek, oraz konsekwencje wynikające z nieterminowego opłacenia składki. Zgodnie z art.3 ust.4 i art.3a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.299 z późn zm.) nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem siły wyższej.  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę np.: klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła wykonanie normalnych czynności.

W związku z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki  KRUS, w której podlega ubezpieczeniu
z wnioskiem o odroczenie terminu płatności bieżącej składki. Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek taki winien być złożony przed ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ubezpieczenia i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego rolników. Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, które w nadzwyczajnych sytuacjach może mieć miejsce. Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły wyższej”.

WAŻNE!

Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu