powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na zadania realizowane w roku 2020

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2020”

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

PDFUchwała Zarządu i ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2020.pdf

 

 

Na skróty