powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach
KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji
  2. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

Wypełnione formularze zgłoszenia
 przyjmowane są do dnia 3 lutego 2020

w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
pokój 310 lub drogą mailową na adres e-mail:

 

Termin posiedzenia Komisji zostanie
uzgodniony w terminie późniejszym.

 

UWAGA!
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział
w w/w konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

DOC2020 Formularz zgłoszeniowy DO KOMISJI.doc (55,00KB)

Na skróty