Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilna automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza w Strzelcach Opolskich

W wyniku starań jakie podjęto w ubiegłym roku, w sprawie możliwości usytuowania automatycznej stacji pomiarowej jakości powietrza, Powiat Strzelecki został uwzględniony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 20 stycznia 2020 roku w Strzelcach Opolskich została postawiona mobilna stacja pomiarowa, która będzie na bieżąco monitorować jakość powietrza w zakresie stężenia: benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10, tj.  benzo(a) piranu i metali (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu). Stacja jest zlokalizowana na terenie Publicznego Przedszkola nr 9 w Strzelcach Opolskich, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, przez okres jednego roku, aby wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza mogły zobrazować jego faktyczną jakość.

W 2021 roku będą kontynuowane pomiary na tzw. Automatycznej mini stacji Pyłu PM10, w tej samej lokalizacji.

Przygotowanie infrastruktury pod stację, to jest utwardzenie podłoża, jego ogrodzenie oraz przyłącze elektryczne współfinansowane są przez Powiat Strzelecki i Gminę Strzelce Opolskie.

Tu możesz monitorować stan powietrza.

Brak opisu obrazka